Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 Số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng Số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng 03/04/2018 Văn phòng Trung Ương
Phó Chánh văn phòng: Bùi Văn Thạch
12 Số 04/HD-ĐCT, ngày 16/5/2017 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng đối với Hội LHPN tỉnh/thành phố, đơn vị năm 2017 Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT, ngày 16/5/2017 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng đối với Hội LHPN tỉnh/thành phố, đơn vị năm 2017 16/05/2017 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Ái Nhiên
13 Số: 21-HD/BTGTU, ngày 18/4/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc Hướng dẫn Tuyên truyền Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.... Hướng dẫn Tuyên truyền Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 18/04/2017