• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/07/2020
  • Ngày có hiệu lực: 28/07/2020
Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban chấp hành Trung ương Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027
Số ký hiệu Số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban chấp hành Trung ương Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 Ngày ban hành 28/07/2020
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 28/07/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG T/M BỘ CHÍNH TRỊ: Trần Quốc Vượng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực