• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/03/2020
  • Ngày có hiệu lực: 06/03/2020
Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu Số 03/CT-UBND, ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ngày ban hành 06/03/2020
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 06/03/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc CHỦ TỊCH: Nguyễn Văn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực