• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/06/2019
  • Ngày có hiệu lực: 11/06/2019
Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ Thị V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng mô hình "4 an toàn" trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
Số ký hiệu Số 09/CT-UBND, ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ Thị V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng mô hình "4 an toàn" trong cơ quan.... tình hình mới Ngày ban hành 11/06/2019
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 11/06/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH: Nguyễn Văn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực