• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/11/2018
  • Ngày có hiệu lực: 13/11/2018
Kết Luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Kết Luận của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Số ký hiệu Số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Kết Luận của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 22-NQ/TW của BCH TW khóa X... Ngày ban hành 13/11/2018
Loại văn bản Kết luận Ngày có hiệu lực 13/11/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG T/M BỘ CHÍNH TRỊ: Trần Quốc Vượng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực