CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Ngày đăng: 31/12/2015  - Lượt xem: 2842

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Cơ quan Hội LHPN tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Ban thường vụ Hội LHPN cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hội theo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

2. Nhiệm vụ: 

Tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và phong trào phụ nữ theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của  Trung ương Hội LHPN Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân cấp.

- Sơ kết, tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ theo phân công, phân cấp.

- Quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đề xuất các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác Hội phụ nữ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh giao.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CÁC BAN

1. Văn phòng 

Chức năng:

Tham mưu, tổng hợp, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội LHPN tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ và các nhiệm vụ công tác Hội; tham mưu công tác thông tin - tổng hợp; công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Hội và cơ quan Hội LHPN tỉnh; tham mưu các hoạt động đối ngoại nhân dân; quản lý văn thư - lưu trữ, quản lý nội bộ, công tác quản lý tài chính của cơ quan Hội LHPN tỉnh.

Nhiệm vụ :

a. Tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành, Ban Thường vụ:

- Tham mưu xây dựng chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Ban chấp hành, Ban Thường vụ; các chương trình, đề án, chuyên đề theo sự phân công.

- Tham mưu lịch và chủ trì phối hợp với các ban chuẩn bị nội dung, phục vụ các kỳ họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ; lịch làm việc của Thường trực Hội LHPN tỉnh; phối hợp xây dựng lịch hoạt động tuần của cơ quan Hội LHPN tỉnh.

- Chuẩn bị, tổ chức và phục vụ các cuộc họp hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội LHPN tỉnh, ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết, Kết luận.

- Tham mưu các hoạt động sơ kết, tổng kết công tác Hội và cơ quan.

b. Tham mưu công tác tổng hợp, thi đua - khen thưởng

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá thi đua trong hệ thống Hội; tham mưu, theo dõi phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào thi đua“Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, công tác môi trường, biến đổi khí hậu và chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động chuyên môn của các ban, kết quả công tác Hội của các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc … Tham mưu báo cáo công tác hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm của Hội LHPN tỉnh; các loại báo cáo theo chuyên đề được phân công.

- Tham mưu xây dựng và thực hiện các quy chế, kế hoạch, hướng dẫn về thi đua khen thưởng trong hệ thống Hội và cơ quan Hội LHPN tỉnh; các báo cáo về thi đua khen thưởng, sơ kết, tổng kết, đánh giá thi đua 6 tháng, hàng năm, 5 năm…

- Tham mưu quy trình, thủ tục khen thưởng của Hội LHPN tỉnh, của cơ quan Hội LHPN tỉnh. Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng; Hội đồng khoa học cơ quan Hội LHPN tỉnh.

c.  Công tác đối ngoại nhân dân

- Nghiên cứu đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung, chương trình kế hoạch hoạt động của Hội để đề xuất, xây dựng văn bản chỉ đạo trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội LHPN tỉnh.

- Tham mưu chương trình làm việc, đón tiếp các đoàn quốc tế và chương trình làm việc, thủ tục cho các đoàn đi công tác nước ngoài của Hội LHPN tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất và đầu mối triển khai hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội LHPN tỉnh; chủ trì, phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động có yếu tố nước ngoài. Phối hợp với các cơ quan, bộ, ban, ngành, đoàn thể trong công tác đối ngoại, ngoại giao, vận động và phối hợp quản lý nguồn lực quốc tế.

d. Tham mưu các hoạt động phối hợp với Hội LHPN các tỉnh, thành phố khác, các cơ quan, đơn vị theo phân công.  

e. Quản lý văn thư - lưu trữ

- Tham mưu và thực hiện quy trình xử lý văn bản đến, văn bản đi, quy trình lưu trữ văn bản.

- Tham mưu kế hoạch mua báo, tạp chí hàng năm; thực hiện phân loại và phát báo.

f. Công tác quản lý nội bộ cơ quan

- Tham mưu xây dựng quy định,  quy chế làm việc của cơ quan Hội LHPN tỉnh; phối hợp với các ban theo dõi, giám sát việc thực hiện quy định, quy chế cơ quan ban hành của cán bộ, công chức, người lao động.

- Bố trí phương tiện đi lại (ô tô) theo lịch công tác của cơ quan.

- Theo dõi việc sử dụng tài sản của cơ quan; quản lý hội trường, kho, phương tiện đi lại (ô tô); theo dõi việc sử dụng các thiết bị tin học trong cơ quan; hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì hệ thống mạng và thiết bị tại cơ quan.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, điện, nước…cơ quan.

- Đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường trong khuôn viên cơ quan.

g. Công tác quản lý tài chính , tài sản cơ quan

* Về quản lý lĩnh vực tài chính - ngân sách 

- Trình Thủ trưởng cơ quan xem xét chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng kế hoạch dự toán hàng năm bằng các nguồn vốn; dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; kế hoạch mua sắm sửa chữa chống xuống cấp; về cơ sở vật chất hàng năm và tổng hợp báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan về kế hoạch và phương án phân bổ kinh phí cho các ban trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm của tỉnh.

- Hướng dẫn các ban xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm; thẩm định và tổng hợp dự toán thu, chi hàng năm; bảo vệ kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm của Hội LHPN tỉnh với các cơ quan của Nhà nước theo quy định.

- Tổng hợp quyết toán ngân sách; các báo cáo tài chính năm của Hội LHPN tỉnh gửi các sở ngành có liên quan.

- Thực hiện công khai ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định.

* Về quản lý tài sản

- Tham mưu thực hiện việc bố trí, quản lý, sử dụng phòng làm việc, tài sản, trang thiết bị văn phòng, thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.

- Thẩm định, trình Thủ trưởng cơ quan phê duyệt kế hoạch mua mới, thay thế và sửa chữa lớn tài sản, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Hội LHPN tỉnh theo chế độ quy định.

- Hướng dẫn các ban Hội LHPN tỉnh thực hiện đúng chế độ kế toán, đăng ký sử dụng, kiểm kê và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.

- Tổ chức, kiểm tra quản lý, sử dụng tài sản theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Trình Thủ trưởng quyết định việc thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi sở hữu, thanh lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi phân cấp quản lý theo quy định.

* Về các nhiệm vụ khác:

- Nghiên cứu, tham mưu ban hành các quy chế, quy định và các hướng dẫn liên quan tới công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, chi tiêu nội bộ và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối tham mưu nghiên cứu đề tài khoa học liên quan đến phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

- Phục vụ hậu cần cho các hội nghị, hội thảo, làm việc của cơ quan.   

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Hội LHPN tỉnh.

2. Ban Xây dựng tổ chức Hội

- Chức năng: 

Tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường  vụ, Thường trực Hội LHPN tỉnh về công tác tổ chức cán bộ của hệ thống Hội theo thẩm quyền, công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan Hội LHPN tỉnh và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác cán bộ nữ; công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; tham gia phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng và quản lý nhà nước ; công tác dân tộc - tôn giáo.

 - Nhiệm vụ:

a. Tham mưu công tác tổ chức - cán bộ trong hệ thống Hội

- Tham mưu, hướng dẫn về công tác tổ chức bộ máy Hội LHPN cấp huyện và xã; công tác củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức cơ sở Hội; công tác quản lý hội viên, các mô hình tập hợp thu hút phụ nữ tham gia các hoạt động của tổ chức Hội và phát triển hội viên.

- Tham mưu, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp; công tác nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc; hướng dẫn công tác Đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

- Tham mưu, hướng dẫn kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội LHPN cấp tỉnh, cấp huyện; phối hợp với các cấp ủy trong kiện toàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp tỉnh, cấp huyện

- Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ các cấp Hội. Phối hợp với các  cấp, các  ngành tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp.

- Theo dõi việc thực hiện công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh.

b. Tham mưu công tác tổ chức - cán bộ trong cơ quan Hội LHPN tỉnh

- Tham mưu xây dựng Đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ; Đề án Vị trí việc làm; chức năng, nhiệm vụ Văn phòng, các ban, các quy định, quy chế về công tác cán bộ. 

- Tham mưu, tổ chức thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, kỷ luật, điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, xét nâng ngạch công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý tài liệu, hồ sơ về công tác tổ chức cán bộ các cấp Hội; Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan Hội LHPN tỉnh theo quy định.

c. Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát phản biện xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật

- Theo dõi việc triển khai thi hành Điều lệ Hội và tham gia nghiên cứu bổ sung, đề xuất sửa đổi Điều lệ.

- Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật cán bộ, hội viên, tổ chức Hội theo thẩm quyền.

- Đầu mối tham mưu công tác kiểm tra, hội viên và công tác cán bộ nữ theo phân cấp.

- Tham gia phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ. Tham mưu hoạt động phản biện xã hội theo quy định: Tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản chính sách, pháp luật có liên quan đến phụ nữ; các chương trình, đề án, dự án … thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương

- Tham mưu việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia quản lý nhà nước theo quy định trong hệ thống Hội.

d. Nhiệm vụ khác

- Tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Đảng đoàn trong công tác cán bộ theo thẩm quyền, tham mưu xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch, các văn bản và tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng đoàn.

- Thường trực Hội đồng lương và một số Hội đồng khác liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ của cơ quan Hội LHPN tỉnh.

- Phối hợp với các ban, Chi ủy cơ quan tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng.

- Tham mưu thực hiện công tác Bình đẳng giới; Tham mưu và phối hợp thực hiện các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh theo nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc, phụ nữ tôn giáo.

- Chủ trì phối hợp, đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ, bình đẳng giới; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước.

- Tham mưu thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn và các chuyên đề… của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc về công tác tổ chức của Hội.

- Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh và Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc trong công tác vận động nữ công nhân viên chức, nữ thanh niên.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Hội LHPN tỉnh.

3. Ban Tuyên giáo - chính sách luật pháp

 - Chức năng: 

Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội; Nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của hội viên, phụ nữ ; tư vấn, hỗ trợ pháp luật cho phụ nữ; thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

- Nhiệm vụ :

a. Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội

- Tham mưu, định hướng chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết của Hội;

- Tham mưu, tổ chức thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tham mưu chỉ đạo cải tiến các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ theo quy định. 

- Tham mưu công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các gương điển hình trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

- Tham mưu thực hiện công tác lịch sử, truyền thống của Hội; Quản lý và điều hành hoạt động Phòng truyền thống phụ nữ tỉnh.

b. Nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của hội viên, phụ nữ

 - Tham mưu, hướng dẫn nắm bắt, tổng hợp và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận của hội viên, phụ nữ; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Thường trực Hội LHPN tỉnh theo quy định.

c. Tham mưu thực hiện Chính sách- Luật pháp

- Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cấp Hội xây dựng các mô hình tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ tại cộng đồng.

- Tham mưu tổ chức công tác tiếp công dân, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ; tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và các vụ việc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư của công dân gửi đến Hội LHPN tỉnh.

- Tham mưu công tác nghiên cứu, đề xuất xây dựng luật pháp, chính sách, nghiên cứu phục vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Hội, phong trào phụ nữ.

d. Quản lý công nghệ thông tin

- Phụ trách kỹ thuật và phối hợp vận hành trang thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh.

e. Nhiệm vụ khác

- Theo dõi, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình phối hợp về công tác tuyên giáo của Hội LHPN tỉnh, công tác hỗ trợ xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện.

- Chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin nội bộ định kỳ, biên tập các tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử của Hội; tổng hợp theo dõi số lượng tin, bài của cơ sở.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong tuyên truyền các hoạt động Hội, gương các tập thể và cá nhân điển hình.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin tuyên truyền trong triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phối hợp các ngành thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ phụ nữ, trẻ em: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát…

 - Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Hội LHPN tỉnh.

- Tham mưu thực hiện các chuyên đề: phòng chống buôn bán người, phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống tội phạm, thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ, trật tự an toàn giao thông …

4. Ban Gia đình xã hội - kinh tế

- Chức năng: 

Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội LHPN thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc ; thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

- Nhiệm vụ :

- Nghiên cứu đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung, chương trình kế hoạch hoạt động của Hội để đề xuất, xây dựng văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện về lĩnh vực gia đình, sức khỏe phụ nữ, trẻ em và một số vấn đề xã hội có liên quan; tổ chức, triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

- Theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình phối hợp về hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em và một số vấn đề xã hội có liên quan; về hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

a. Tham mưu tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Tham mưu, phối hợp với các ngành, tổ chức, đơn vị tổ chức các hoạt động chăm lo quyền lợi, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em trong gia đình như: chăm sóc sức khỏe sinh sản; Dân số Kế hoạch hóa gia đình; Phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS , bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…trong hệ thống Hội.

- Tham mưu tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, hậu phương quân đội; đầu mối thực hiện Cuộc vận động xây nhà”Mái ấm tình thương”, Chương trình kết nghĩa với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, Chương trình “Đồng  hành cùng phụ nữ biên cương”.

b. Tham mưu các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

- Chủ trì, phối hợp đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm giảm nghèo; nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của Hội trong lĩnh vực Tài chính vi mô, khởi nghiệp, dạy nghề.

- Tham mưu thực hiện các hoạt động tín dụng, tiết kiệm, quản lý các nguồn vốn của Hội, quản lý nguồn vốn các dự án, vốn vay ngân hàng qua kênh của Hội phụ nữ trong hệ thống Hội.

- Tham mưu, phối hợp với các ngành, tổ chức, đơn vị tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong các cấp Hội.

- Đầu mối theo dõi, phối hợp tổ chức các hoạt động với Hội Doanh nhân nữ tỉnh, CLB “Vườn ươm Phụ nữ khởi nghiệp” tỉnh.

c. Nhiệm vụ khác

- Tham mưu, tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án, Dự án theo nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Hội LHPN tỉnh.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương
Xem tất cả »

Liên kết website