CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Ngày đăng: 31/12/2015  - Lượt xem: 789

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

- Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc là một tổ chức chính trị - xã hội tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh với hệ thống tổ chức chặt chẽ gồm 3 cấp: tỉnh, huyện, thành phố và cấp xã, phường với trên 173 ngàn hội viên.

- Tổ chức Hội LHPN tỉnh hoạt động vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ; đoàn kết, tổ chức hướng dẫn phụ nữ nâng cao hiểu biết về giới và trình độ mọi mặt để góp phần thực hiện CNH - HĐH đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng.

- Đoàn kết, vận động, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa.

2. Nhiệm vụ: 

- Động viên, tạo điều kiện để phụ nữ tích cực học tập, nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực về mọi mặt. Tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam. Hướng dẫn, giúp đỡ phụ nữ tổ chức tốt cuộc sống gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Xây dựng, củng cố tổ chức Hội; Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và cán bộ nữ; giới thiệu phụ nữ có đức,có tài tham gia vào các cơ quan lãnh đạo Đảng, Chính quyền, cơ quan dân cử và các đoàn thể các cấp,  đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

- Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; Tham mưu, đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước nhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện bình đẳng và phát triển.

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và trên thế giới vì mục tiêu bình đẳng, phát triển và hòa bình.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CÁC BAN

1. Văn phòng – Tổng hợp

Chức năng:

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức điều hành công việc lãnh, chỉ đạo phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội; quản lý, điều hành và thực hiện công tác quản trị, hành chính cơ quan; tham mưu các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Nhiệm vụ :

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện.

+ Hướng dẫn, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cấp Hội tại địa phương, xét khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

+ Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, số liệu có liên quan đến hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

+ Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân.\

+ Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản trị, hành chính và quản lý tài sản của cơ quan.

2. Ban Tổ chức

- Chức năng: 

Tham mưu cho Đảng Đoàn, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh về tổ chức bộ máy,  xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ và công tác kiểm tra.

 - Nhiệm vụ:

+ Tham mưu, theo dõi công tác tổ chức- cán bộ của cơ quan.

+ Tham mưu, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện công tác tổ chức- cán bộ đối với Hội LHPN cấp huyện, xã.

+ Tham mưu, theo dõi việc củng cố tổ chức cơ sở Hội; hướng dẫn, theo dõi, xây dựng mô hình tập hợp các đối tượng phụ nữ; việc thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ Hội.

+ Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội.

+  Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội.

+ Tham mưu thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hệ thống Hội.

+  Tham mưu, theo dõi việc thực hiện công tác cán bộ nữ.

3. Ban Tuyên giáo

 - Chức năng: 

+ Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh hướng dẫn chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội.

- Nhiệm vụ :

+ Theo dõi, nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ và tham mưu, đề xuất hướng giải quyết.

Tham mưu xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổi biến chủ trường, Nghị quyết các cấp ủy Đảng, luật pháp chính sách của nhà nước và của Hội.

+ Tham mưu, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng về tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của các cấp Hội địa phương.

 +Tổ chức điều hành cổng thông tin giao tiếp điện tử của Hội, biên soạn tài liệu tuyên truyền cho cơ sở.

+  Tham mưu tổ chức các hoạt động phòng chống mại dâm, ma túy, tội phạm, các chương trình phối hợp về  thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01, công tác hậu phương quân đội.

4. Ban Gia đình & xã hội

- Chức năng: 

Nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến gia đình.

- Nhiệm vụ :

Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các nội dung công tác về lĩnh vực dân số, gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội,bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, HIV/AIDS, chương trình an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, các chương trình mục tiêu quốc gia về dinh dưỡng…

+ Nghiên cứu, tham mưu các hoạt động xây dựng mô hình gia đình “No ấm,  tiến bộ, hạnh phúc”, mô hình tư vấn hôn nhân- gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện chương trình giáo dục 5 triệu bà mẹ.

+ Tham mưu tooe chức các hoạt động giúp đỡ gia đình chính sách, khó khăn, hoạn nạn; chăm sóc phụ nữ cao tuổi đơn thân, phụ nữ tàn tật, trẻ em mồ côi.

5. Ban Chính sách luật pháp

- Chức năng:

Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp tỉnh chỉ đạo và thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội và tham gia xây dựng các văn bản luật pháp chính sách có liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới; các hoạt động  của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu để đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

+ Tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn pháp luật; giải quyết đơn thư khiếu nại của phụ nữ theo đúng thẩm quyền.

+ Tham mưu, hướng dẫn công tác tư vấn pháp luật; xây dựng, giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách về bình đẳng giới, theo dõi thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP.; là đầu mối tiếp nhận đơn thư, tham mưu kiến nghị, đề xuất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ.

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật pháp, chính sách có liên quan tới phụ nữ và bình đẳng giới, phòng chống buôn bán người.

6. Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế

- Chức năng: 

+ Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.        

- Nhiệm vụ:

+ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vận động, khai thác nguồn  lực và xây dựng, ký kết thực hiện các đề án, dự án, chương trình nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

+ Phụ trách họat động giới thiệu và giải quyết việc làm cho phụ nữ.

+Quản lý các nguồn vốn tín dụng, và các nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội.

+Xây dựng phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo; vận động hội viên, phụ nữ tham gia chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, vận động chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, phát triển kinh tế hợp tác.

+Tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nữ; phụ nữ khởi nghiệp, thành lập các Hợp tác xã.

 

 
Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương Quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc Hội Thi Gói bánh chưng của NKT tỉnh Vĩnh Phúc
Xem tất cả »

Liên kết website