Hội LHPN các cấp tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội

Ngày đăng: 03/10/2018  - Lượt xem: 75

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (sau đây gọi là Quyết định 217, 218), Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã xác định giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng.

 Nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội phụ nữ không chỉ thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà còn góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội LHPN trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 5 năm qua, BTV Hội LHPN tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền triển khai trong hệ thống Hội; các Kế hoạch giám sát thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến phụ nữ; ký kết Chương trình phối hợp số 10/CTPH-MT-ĐTCTXH giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội... Tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Quyết định 217, 218 tới cán bộ chuyên trách cấp tỉnh và huyện, cán bộ chủ chốt Hội phụ nữ cơ sở.

Công tác tập huấn, tuyên truyền được các cấp Hội chú trọng, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 4 hội nghị tập huấn về triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, hướng dẫn phương pháp, quy trình giám sát, phản biện xã hội… cho 691 lượt cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện và cán bộ chủ Hội phụ nữ cơ sở. Hội LHPN các huyện, thành phố tổ chức 36 lớp tập huấn nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho 3.600 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở. Việc tổ chức tuyên về công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại các cơ sở được các cấp Hội chú trọng lồng ghép thông qua họp Ban chấp hành phụ nữ, sinh hoạt chi/tổ Hội.

Trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, từ năm 2014 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã chủ trì giám sát các nội dung: hoạt động của một số nhóm trẻ độc lập tư thục ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; giám sát chuyên đề thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8 và khoản 1, khoản 2 điều 9 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; giám sát Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ và thực hiện Quyết định 16/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; giám sát Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; giám sát trách nhiệm của UBND các cấp về thực hiện khoản 4, khoản 5 Điều 5 của Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Đối với Hội LHPN các huyện, thành phố và Hội LHPN các xã, phường, thị trấn đã nghiêm túc triển khai nhiệm vụ giám sát theo kế hoạch và hướng dẫn của Hội cấp trên. Ngoài ra, Hội LHPN các cấp tích cực tham gia cùng các ban, ngành trong việc kiểm tra, giám sát các chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Trong thực hiện phản biện xã hội, Hội LHPN các cấp đã tham gia dự thảo về chủ trương, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, địa phương có tác động đến phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới, tích cực tham gia phản biện nhiều dự thảo luật, văn bản dự thảo quy phạm pháp luật.

Trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các cấp Hội tổ chức cho hội viên, phụ nữ đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp đảm bảo kịp thời chất lượng; ý kiến đề nghị với các cấp ủy Đảng quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ Hội trong tình hình mới… Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban dân vận Tỉnh uỷ tham mưu Tỉnh uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 11 ở các cấp, các ngành trong tỉnh; phối hợp với Sở Lao động TB & XH tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai, đánh giá, tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền có kế hoạch chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định có liên quan đến phụ nữ và công tác phụ nữ.

Có thể nói, sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218  trong các cấp Hội đã từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong việc thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Các cấp Hội đã nghiêm túc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, chủ động trong công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch giám sát theo các chương trình đã đề ra và theo tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến của Hội LHPN các cấp. Hội LHPN các cấp đã chủ trì nhiều cuộc giám sát tại các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, phản biện nhiều văn bản của các cơ quan Đảng và nhà nước liên quan đến phụ nữ. Trong quá trình triển khai các nội dung giám sát, phản biện đã huy động được sự tham gia của các ngành liên quan, qua đó góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh đó việc phổ biến, tuyên truyền của một số cấp Hội chưa sâu, chưa rộng, công tác nghiên cứu cụ thể hóa văn bản để áp dụng thực hiện còn lúng túng; một số cơ sở Hội còn chưa hiểu rõ trách nhiệm của Hội trong việc triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; một số cấp Hội còn chưa chủ động và còn lúng túng trong việc lựa chọn các nội dung giám sát độc lập của Hội, hàng năm chưa xây dựng được chương trình giám sát cụ thể, chưa có nhiều phát hiện sau giám sát, nhiều kiến nghị còn chung chung. Việc tham gia góp ý, phản biện xã hội trong xây dựng chính sách pháp luật về bình đẳng giới còn bị động, chưa kịp thời, chưa nghiên cứu chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn, thiếu tính dự báo nên nhiều ý kiến chưa được các cơ quan chức năng tiếp thu. Một số cơ sở Hội còn thiếu chủ động trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chủ yếu thực hiện theo đề nghị của cấp ủy chính quyền, việc góp ý thường xuyên còn hạn chế, chưa tổ chức được hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, cơ quan với các tầng lớp phụ nữ.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, Hội LHPN các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 217, 218. Định hướng nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội hàng năm. Kịp thời báo cáo kết quả giám sát và phản biện xã hội, các nội dung tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân cho cấp ủy đảng, chính quyền và Hội cấp trên. Theo dõi, giám sát việc tiếp thu và khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của các địa phương, đơn vị đã được giám sát, tham gia góp ý nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và đạt hiệu quả cao nhất trong nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Hội LHPN các cấp./.

Tác giả: Đỗ Thị Hồng Hạnh phó Ban CSLP - Nguồn: Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 75

Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương Quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc Hội Thi Gói bánh chưng của NKT tỉnh Vĩnh Phúc
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website